Monday, May 21, 2012

Trung Tướng Lê Nguyên Khang / Tư Lệnh Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến


(1931-1996)
SQ: 51/700.272
Sinh tháng 8-1931 Sơn Tây

1951: SVSQ Khóa 1 Lê Lợi Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định
1953: Giang Đoàn Trưởng thuộc Đệ Tam Liên Đoàn Tuần Giang Xung Kích , Nam Định.
1955: Tháng 1, thăng cấp Đại Úy.
- Đại Đội Trưởng Đại đội Hành chánh và Công vụ Thủy Quân Lục Chiến.
1956: Du học lớp Bộ Binh Cao Cấp tại Trường Võ Bị Liên Quân Fort Benning, Georgia, Hoa Kỳ
- Sĩ Quan Liên lạc TQLC ( bên cạnh Bộ Tư Lệnh Hải Quân)
1957: Tháng 9, Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn Đổ Bộ ( sau cải danh thành Tiểu Đoàn 2 Trâu Điên TQLC ) đóng tại Động Ba Thìn.
1958: Tháng 5, du học lớp Tham Mưu Đổ Bộ tại Trung Tâm Huấn Luyện TQLC Quantico, Virginia Hoa Kỳ.
1960: Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 1 TQLC
- Thăng Thiếu Tá giả định
- Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn TQLC
1962: Thăng cấp Trung Tá giả định
- Ngày 1-3 thăng cấp Trung tá thực thụ
- Tháng 11, thăng Đại Tá tạm thời và được cử làm Tùy Viên Quân Sự tại Manila, Phi Luật Tân
1964: Tháng 4 Tư Lệnh Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến
- Ngày 11-8, vinh thăng Chuẩn Tướng
- Ngày 21-10 vinh thăng Thiếu Tướng nhiệm chức.
1965: Ngày 14-4 Xử Lý Thường Vụ Tư Lệnh Hải Quân
- 5-5 Tổng Trấn Sàigon Gia Định
- Ngày 1-11 vinh thăng Thiếu Tướng thực thụ
1966: Ngày 9-6 Tư Lệnh Quân Đoàn 3 và vùng 3 Chiến Thuật
- Ngày 1-11 vinh thăng Trung Tướng nhiệm chức
1972: ngày 4-5 Tổng Thanh Tra QLVNCH
1974: Ngày 1-11, phụ tá Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH đặc trách hành quân.
1975: Định cư tại Los Angeles, California
1996: Từ trần vào lúc 3 giờ chiều ngày 12-11 tại West Covina, California Hoa Kỳ Hưỡng thọ 65 tuổi.

No comments:

Post a Comment