Thursday, May 17, 2012

Chuẩn Tướng Nguyễn Hữu Tần Tư Lệnh Sư Đoàn 4 Không Quân

(1930-2008)
SQ: 50/600.021
Sanh tháng 5-1930 tại Quảng Yên
1951: Khóa 1 Lê Lợi Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định
1952-1955: Trung Đội Trưởng, Đại Đội Trưởng, Tiểu Đoàn Phó, Tiểu Đoàn Trưởng, Tiểu Đoàn 717 Khinh Quân Việt Nam
- thăng cấp Đại Úy tạm thời
1955: Chuyễn sang Không Quân theo học khóa 5 Quan Sát Hoa Tiêu Nha Trang
1956: Tốt nghiệp Thủ Khoa Khóa 5
- Chỉ Huy Phó Phi Đoàn 1 Quan Sát
1959: Chỉ Huy Phó Phi Đoàn 2 Quan sát
- Chỉ Huy Trưởng Phi Đoàn 1 Quan Sát
- Chỉ Huy Trưởng Phi Đoàn 2 Quan Sát
- Chỉ Huy Phó Bộ Chỉ Huy Không Chiến
1964: Không Đoàn Phó Không Đoàn 62 Chiến Thuật
- Được Huấn luyện Trực thăng và A-37 tại các Không Đoàn Chiến Thuật Không Quân
1965: Thiếu Tá Thực thụ
- Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Hành Quân Không Quân
- Trung Tá Tham Mưu Phó Hành Quân Bộ Tư Lệnh Không Quân
1972: Đại Tá Tư Lệnh Sư Đoàn 4 Không Quân thay thế Cố Thiếu Tướng Nguyễn Huy Ánh.
1974: 1-4 Vinh thăng Chuẩn Tướng nhiệm chức
1975: Định cư tại San Jose California
2008: 18-12 Mãn phần tại San Jose Hưởng thọ 78 tuổi
Huy Chương:
- Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương
- Không Lực Huân Chương Đệ Nhất Hạng
- Anh Dũng Bội Tinh với 4 Đẳng cấp
- Huy Chương Quân Sự, dân sự và ngoại quốc

No comments:

Post a Comment