Thursday, September 13, 2018

Đại Tá Thiết Giáp Trần Văn Thoàn

- Sinh tháng 3 năm 1932 tại Pháp
- Nhập ngũ ngày 11-10-1954
- Xuất thân Trường Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt
Đơn Vị Thiết Giáp
- USA Command and General Staff College, Fort Leavenworth năm 1972
- Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 5 Bộ Binh 
- Mất tại Pháp tháng 9 năm 2018, hưởng thọ 87 tuổi 


Trần văn Thoàn và các con các cháu, vô cùng đau đớn báo tin

Đại tá Trần văn Thoàn/Quân Lực Viêt Nam Cộng Hòa, đã tử trần ngày 8 tháng 9, 2018, hưởng thọ 86 tuổi.

Lễ phát tang và cầu siêu sẽ được cử hành hồi 09:30 tại nhà quàn Funerarium d'Antony, 110 rue de Chatenay, 92160 Antony.

Lễ hỏa táng sẽ cử hành sau đó lúc 11:00 tại Crematorium du Val de Bièvre, 8 rue du Ricardo, 94110 Arcueil .

Gia đình đồng kính báo 
 
 
 
Cố Đại tá Trần Văn Thoàn / một trong những Sĩ quan kỳ cựu của Binh chủng Thiết Giáp / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã từ trần ngày 8 tháng 9, 2018 tại Pháp Quốc. 

Hưởng Thượng Thọ 86 tuổi.
Được biết : Đại tá Trần Văn Thoàn, sinh tại Pháp. Thân mẫu là người Pháp, thân phụ là ông tòa Thoàn của Tòa Án Saigon một thời gian. 
Sau khi học hết trung học, Đại tá Thoàn về Việt Nam, bỏ quốc tịch Pháp để đầu quân vào trường Võ Bị Đà Lạt.