Thursday, May 17, 2012

Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ Tư Lệnh Không Quân


Tên Họ: Nguyễn Cao Kỳ
Ngày và Nơi Sanh: 08/09/1930, Sơn Tây
Học Vấn:

- Tốt Nghiệp, Trung Học Chu Văn An, Hànội, 1948
- Tốt Nghiệp, Võ Bị Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định, Khóa I, 1952
- Tốt Nghiệp, Trường Huấn Luyện Không Quân Marrakech, Morroco, 1954
- Tốt Nghiệp, Chỉ Huy và Tham Mưu Không Quân, USA, 1958 Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Thống, Viẹt Nam Cộng Hòa, 09/1967
Chức vụ quá khứ:
- Chỉ Huy Trưởng, Phi Đoàn I Không Vận 1955
- Kiêm nhiệm Quyền Tư Lệnh, Căn Cứ Yểm Trợ 3 Không Quân, 1956
- Tham dự viên trong phái đoàn tham viếng các Căn Cứ Không Quân Mỹ, 1958
- Phó Tham Mưu Hành Quân, KQVN, 1959
- Quyền Tư Lệnh, KQVN, 06/03/1959
- Chỉ Huy Trưởng, Phi Đoàn 1 Chuyển Vận, 01/03/1960
- Quyền Tư Lệnh, KQVN, 09/04/1960
- Quyền Tư Lệnh, KQVN, 1/12/1963
- Kiêm nhiệm Chỉ Huy Trưởng, Phi Đoàn 83 Đặc Nhiệm, từ 31/07/1964
- Tư Lệnh, KQVN, 12/03/1964-01/11/1967
- Thủ Tướng, VNCH, 19/06/1965 - 01/09/1967

No comments:

Post a Comment