Wednesday, September 18, 2013

Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp / Tổng Trưởng Thông Tin và Chiêu Hồi , Chỉ Huy Trưỡng Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp

Số Quân: 47/201237
Sinh ngày 27 tháng 10-1927 Thừa Thiên, Huế

1950: Theo học Khóa 1 Võ Bị Địa Phương Trung Việt, Đập Đá Huế tốt nghiệp cấp bậc Chuẩn Úy
1952: Ngày 1 tháng 10 theo học Khóa Căn Bản Thiết Giáp tại Trung Tâm Huấn Luyện Thiết Giáp Viễn Đông ờ Cap Saint-Jacques mãn khóa ngày 1.4.1953
1953: Đại Đội Trưởng Đại Đội 2 Thám Thính.
1954: Trung Úy du học khóa Cao Cấp Thiết Giáp tại Trường Thiết Giáp Kỵ Binh Saumur, Pháp.
1963: Đại Úy Tham Mưu Trưởng Trường Thiết Giáp Thủ Đức
1 tháng 11 tham gia đảo chánh
1964: Ngày 11 tháng 8 Vinh Thăng Thiếu Tá Thực Thụ
1967: Trung Đòan Trưởng Trung Đòan 4 Thiết Giáp
Trung Đòan 4 Thiết Giáp cải danh thành Thiết Đòan 4 Kỵ Binh
1968: Thăng Trung Tá
1969: Thăng Đại Tá
1971: Đại Tá Tư Lệnh Lữ Đòan 1 Kỵ Binh Tân Lập Đà Nẵng
Cuối tháng 2 Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp 
1972: Ngày 21 tháng 1 Tư Lệnh Sư Đòan 2 Bộ Binh
Tháng 2 Vinh Thăng Chuẩn Tướng Nhiệm Chức.
Tháng 9 Biệt Phái Trường Cao Đẳng Quốc Phòng.
1973: Trưởng Phái Đòan Việt Nam Cộng Hòa trong Ủy Ban Liên Hợp Quân Sự hai bên trong căn cứ Không Quân Tân Sơn Nhất.
1974: Vinh thăng Chuẩn Tướng Thực thụ
1975: Ngày 14-4 Tổng Trưởng Thông Tin và Chiêu Hồi
Sau 30-4-1975 Định cư tại Tiểu Bang Florida Hoa Kỳ
2013: Từ trần ngày 14 tháng 9 năm 2013 tại thành phố Orlando Tiểu Bang Florida Hoa Kỳ Hưỡng Thọ 86 tuổi

  Video SBTN / Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp 

Wednesday, September 4, 2013

Chuẩn Tướng Lê Quang Lưỡng / Tư Lệnh Sư Đòan Nhảy Dù VNCH

Chuẩn Tướng Lê Quang Lưỡng (1932-2005)
SQ: 52/182.618
Sinh tháng 8 năm 1932 tại Bình Dương

1953: SVSQ Khóa 4 Cương Quyết Trường Sỉ Quan Trừ Bị Thủ Đức
1954: Tốt nghiệp Thiếu Úy ra trường tình nguyện về Binh Chủng Nhảy Dù
-   Đầu tháng 6 theo học khóa Nhảy Dù tại Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù Bà Quẹo, Tân Sơn Nhất. Tốt nghiệp ngày 18 tháng 6 năm 1954
-   Đầu tháng 7, Trung Đội Trưởng thuộc Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù, đồn trú tại Bưởi cạnh Hồ Tây và Đền Quan Thánh Hà Nội.
-          Sau Hiệp Định Geneve 20-7-1954 Tiểu Đoàn 5 không vận từ Hà Nội vào Đà Nẵng
-   Tháng 10 từ Đà Nẵng vào Đồng Đế Nha Trang
1955: Tiểu Đoàn di chuyển về Biên Hòa.
-    Tham gia Chiến Dịch Bảo Vệ Sàigon Chợ Lớn hành quân truy kích Lực Lượng Bình Xuyên của Bảy Viển ra khỏi Sàigon
1956: Thăng cấp Trung Úy
-   Đại Đội Trưởng Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù
-   Trưởng Ban 3 Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù
1963: Thăng Đại Úy Thực Thụ
-    Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù
-    Theo học lớp Tiểu Đoàn Trưởng tốt nghiệp Thủ Khoa
1965: Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 2 Tân Lập
1966: Thăng Thiếu tá nhiệm chức
1967: Tháng 11 Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn 1 Nhảy Dù
1968: 1-11 Vinh Thăng Trung Tá Lữ Đoàn Trưởng Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù
1970: Đại Tá Nhiệm Chức
-  Chỉ Huy Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù tham dự hành quân Lam Sơn
1972: Chỉ Huy Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù tái chiếm Quảng Trị
-  Cuối tháng 8 Vinh thăng Chuẩn Tướng nhiệm chức
-  Đầu tháng 9, Phụ Tá Hảnh Quân Tư Lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù
-  Giữa tháng 9 Xử Lý Thường Vụ Sư Đoàn Nhảy Dù
-  Ngày 1-11 Tư Lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù thay thế Trung Tướng Dư Quốc Đống
1973: Ngày 25-6 Hướng dẫn phái đoàn gồm 35 Chiến Sĩ xuất sắc thăm viếng Trung Hoa Quốc Gia
1974: Vinh Thăng Chuẩn Tướng thực thụ.
1975: Định Cư tại Hoa Kỳ
2005: Từ trần lúc 10:50 phút sáng 21-9 tại Bakerfield California. Hưỡng thọ 73 tuổiChuẩn Tướng Lê Quang Lưỡng Tư Lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa

Tribute General Lê Quang LưỡngCHUẨN TƯỚNG LÊ QUANG LƯỠNG
1932-2005


Gia Nhập Quân Đội vào ngày 17 tháng 11 năm 1953
Theo Hoc Khóa Cương Quyết, Khóa 4 Thủ Đức vao 1 tháng 6 năm 1954
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 5 nhảy dù tháng 8 năm 1954 Tai Hà Nội
11 năm liên tục Phục Vụ Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù với chức vụ Trung Đội Trưỡng , Đại Đội Trưởng Sỉ Quan Ban 3, Tiểu Đoàn Phó , được chỉ định theo hoc khóa Tiểu Đoàn Trưỡng , ra trường đậu Thủ Khoa.
Tiểu Đoàn Trưởng và Thành Lập Tiểu Đoàn 2 đầu năm 1966
Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn 1 cuối tháng 11 năm 1967
Được Vinh Thăng Chuẩn Tướng và Tư Lệnh Phó , Sư Đoàn Nhẩy Dù vào tháng 6 năm 1972
Tổng Thống Bổ Nhiệm, Tư Lệnh Sư Đoàn Nhảy Dù tháng 10 năm 1972
Cho đến những ngày cuối cùng của cuộc chiến Viet Nam .

Huy Chương
Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chương,
Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương,
Đệ Ngủ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương,
21 Anh Dủng Bội Tinh với nhành dương liểu,
6 ngôi sao vàng , bạc va đồng ,
3 Chiến Thương Bội Tinh,
Two Silver Stars with V Device –1971-1972,
Three Bronze Star with V Device – 1967-1968-1970,
One Distinguished Flying Cross and
One Air Medal.


Thăng Cấp
Thiếu Úy 1 thang 6 nam 1954.
Trung Úy 1956
Đại Úy 1963
Thiếu Tá 1966
Trung Tá 1968
Đại Tá 1970
Chuẩn Tướng 1972.


Sự tiến thân lần lượt qua nhiều chức vụ từ Tiểu Đội Trưởng đến Tiểu Đoàn Trưởng, rồi Lữ Đoàn Trưỡng sau cùng là Tư Lệnh Sư Đoàn do sự cố gắng cương quyết không ngừng nghĩ trong 21 năm dài . Dấn thân cùng các Chiến Hữu cam khổ chiệu đựng tinh thần lẫn thể xác để phục vụ đơn vị . Góp công sức để xây dựng môt đơn vị thiện chiến nhất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Thật là một Kỳ Công xin được biết ơn và lòng ngưỡng mộ tri ân .