Wednesday, September 18, 2013

Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp / Tổng Trưởng Thông Tin và Chiêu Hồi , Chỉ Huy Trưỡng Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp

Số Quân: 47/201237
Sinh ngày 27 tháng 10-1927 Thừa Thiên, Huế

1950: Theo học Khóa 1 Võ Bị Địa Phương Trung Việt, Đập Đá Huế tốt nghiệp cấp bậc Chuẩn Úy
1952: Ngày 1 tháng 10 theo học Khóa Căn Bản Thiết Giáp tại Trung Tâm Huấn Luyện Thiết Giáp Viễn Đông ờ Cap Saint-Jacques mãn khóa ngày 1.4.1953
1953: Đại Đội Trưởng Đại Đội 2 Thám Thính.
1954: Trung Úy du học khóa Cao Cấp Thiết Giáp tại Trường Thiết Giáp Kỵ Binh Saumur, Pháp.
1963: Đại Úy Tham Mưu Trưởng Trường Thiết Giáp Thủ Đức
1 tháng 11 tham gia đảo chánh
1964: Ngày 11 tháng 8 Vinh Thăng Thiếu Tá Thực Thụ
1967: Trung Đòan Trưởng Trung Đòan 4 Thiết Giáp
Trung Đòan 4 Thiết Giáp cải danh thành Thiết Đòan 4 Kỵ Binh
1968: Thăng Trung Tá
1969: Thăng Đại Tá
1971: Đại Tá Tư Lệnh Lữ Đòan 1 Kỵ Binh Tân Lập Đà Nẵng
Cuối tháng 2 Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp 
1972: Ngày 21 tháng 1 Tư Lệnh Sư Đòan 2 Bộ Binh
Tháng 2 Vinh Thăng Chuẩn Tướng Nhiệm Chức.
Tháng 9 Biệt Phái Trường Cao Đẳng Quốc Phòng.
1973: Trưởng Phái Đòan Việt Nam Cộng Hòa trong Ủy Ban Liên Hợp Quân Sự hai bên trong căn cứ Không Quân Tân Sơn Nhất.
1974: Vinh thăng Chuẩn Tướng Thực thụ
1975: Ngày 14-4 Tổng Trưởng Thông Tin và Chiêu Hồi
Sau 30-4-1975 Định cư tại Tiểu Bang Florida Hoa Kỳ
2013: Từ trần ngày 14 tháng 9 năm 2013 tại thành phố Orlando Tiểu Bang Florida Hoa Kỳ Hưỡng Thọ 86 tuổi

  Video SBTN / Chuẩn Tướng Phan Hòa Hiệp 

3 comments: