Wednesday, May 16, 2012

Đại Tướng Trẩn Thiện Khiêm


Tháng 9/19 69 đến tháng 04/1975Thủ Tướng kiêm Tổng Trưởng Quốc Phòng VNCH.
Năm 1969? đến tháng 09/1969Phó Thủ Tướng
Tháng 05/1968 đến năm 1969Tổng Trưởng Nội Vụ.
Tháng 10/1965 đến tháng 05/1968Đại Sứ VNCH tại Đài Bắc.
Tháng 10/19 64 đến tháng 10/1965Đại Sứ VNCH tại Hoa Kỳ.
Tháng 07/1964Thăng Đại Tướng.
Tháng 01/1964 đến tháng 09/1964TTQP kiêm TTMT QLVNCH.
Tháng 12/1963 đến tháng 01/1964Tư Lệnh Quân Đoàn 3.
Tháng 11/1963Thăng Trung Tướng.
Tháng 12/1962Thăng Thiếu Tướng.
Tháng 12/1962 đến tháng 11/1963Tham Mưu Trưởng Liên Quân.
Tháng 02/1960 đến tháng 12/1962Tư Lệnh SĐ21BB kiêm TL QK5.
Năm 1958 đến tháng 02/1960Tư Lệnh Sư Đoàn 4 Dã Chiến.
Năm 1957 đến năm 1958Tu nghiệp khóa CH&TM cao cấp tại Hoa Kỳ.
Tháng 08/1957Đại Tá Xử Lý thường vụ Tham Mưu Trưởng BTTM.
Tháng 07/1954Thiếu Tá rồi Trung Tá TM Phó Tiếp Vận BTTM.
Tháng 07/1948Thiếu Úy SQ tập sự Vệ Binh Nam Phần.
Năm 1946 đến năm 1947Chuẩn Uý HSQ cao cấp Viễn Đông (Đập Đá)   No comments:

Post a Comment