Thursday, February 15, 2024

Tướng Lãnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Đam tang Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan có từ phải qua trái:
Niên Trưởng Tướng Lãnh Ngô Quang Trưởng, Trần Đình Thọ, Lâm Ngươn Tánh, Huỳnh văn Cao, Linh Quang Viên, Nguyễn Duy Hinh…

 

1 comment: